Thiếu nhi với ngày hội "Thiếu nhi vui khoẻ - Tiến bước lên Đoàn"